Ultrazvuk od 20 €

[ivory-search id="2542" title="Custom Search Form"]

Zásady ochrany osobných údajov

Oznámenie o získavaní a spracúvaní osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“) účinné od 01.07.2021.

Úvod

Spoločnosť Medirad s.r.o. ako Prevádzkovateľ, so sídlom na adrese Ružinovská 42, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 03, IČO: 53581733 (ďalej ako „prevádzkovateľ“) týmto informuje svojich klientov (pacient, klient, zákonný zástupca alebo splnomocnenec pacienta) a obchodných partnerov (resp. fyzické osoby nášho obchodného partnera, ktorý je právnickou osobou alebo osoby pôsobiace u obchodného partnera na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu funkcie, ktoré sú určené ako oprávnené osoby pre jednotlivé oblasti komunikácie týkajúcej sa dodávky produktov a služieb v rámci zmluvných vzťahov) o získavaní a spracúvaní ich osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v nariadení alebo v zákone. Ako prevádzkovateľ zodpovedáme za ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sme od Vás získali alebo získavame v súlade s nariadením a zákonom v rozsahu a spôsobom podľa tohto informačného listu. V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť osobne alebo poštou na adrese nášho sídla alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu: info@test.medirad.sk.

Vaše osobné údaje budú uchovávané a zálohované bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou a s bezpečnostnou politikou našich sprostredkovateľov, a to len po dobu, ktorá je špecifikovaná nižšie v tomto informačnom liste.

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať príjemcovia a nami poverené osoby, ktoré ich spracúvajú na základe našich pokynov a v súlade s našou bezpečnostnou politikou. Ako prevádzkovateľ sme povinní zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia a zákona.

Zdroj získavania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás, a to vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytujete v súvislosti s dopytom alebo žiadosťou o naše služby, ktoré nám adresujete osobne, telefonicky, písomne poštou alebo elektronicky, a to buď na základe Vašej vlastnej žiadosti alebo prostredníctvom vopred predpripravených formulárov, ktoré nájdete na našom webovom sídle https://www.test.medirad.sk.  

V prípade, ak ste zamestnancom nášho obchodného partnera, ktorý je právnickou osobou, prípadne živnostníkom, ktorý si Vás určil ako svoju oprávnenú osobu pre jednotlivé oblasti komunikácie týkajúce sa dodávky produktov a služieb v rámci zmluvných vzťahov, osobné údaje získavame od Vášho zamestnávateľa; poskytnutím údajov, ktoré sú obsahom tejto informácie nie je dotknutá informačná povinnosť Vášho zamestnávateľa v rozsahu podľa článku 13 nariadenia, resp. § 19 zákona pri získavaní a spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom zamestnanca a zamestnávateľa.

Vaše osobné údaje získavame aj od našich zmluvných partnerov alebo od iných oprávnených osôb v súvislosti s plnením zmlúv či iných našich zmluvných, predzmluvných alebo iných povinností.

Nevyhnutnosť poskytnutia osobných údajov

Pacient, klient, zákonný zástupca alebo splnomocnenec pacienta je povinný poskytnúť osobné údaje na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti v požadovanom rozsahu, inak následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Osobné údaje obchodných partnerov alebo zamestnancov či poverených osôb obchodných partnerov sú potrebné v niektorých prípadoch umožnenie vzniku zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom, respektíve v prípade neposkytnutia osobných údajov môže byť plnenie zmlúv významne sťažené, alebo až znemožnené, alebo to môže mať za následok sťaženie, ba až znemožnenie komunikácie zmluvných strán.

Príjemcovia osobných údajov

Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované rôznym spolupracujúcim subjektom. Príjemcami osobných údajov môžu byť:

  • kontrolné, dozorné a iné štátne orgány v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu, napr. Úrad na ochranu osobných údajov, Daňový úrad a pod.,
  • súdy a orgány činné v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov,
  • zdravotné poisťovne dotknutých osôb – klientov, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci im zdravotnú starostlivosť, Národné centrum zdravotníckych informácií, osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
  • zmluvne poverení poskytovatelia služieb, ako napríklad poskytovatelia služieb podpory IT infraštruktúry, služieb administrácie programového vybavenia, poštových a zasielateľských služieb, finančných a poisťovateľských služieb,
  • ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu, ako napríklad audítori, právni poradcovia, daňoví a účtovní poradcovia, poisťovne, banky, úverové registre, ako aj osoby, ktoré sú s nami v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným osobným údajom budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

Vo všeobecnosti môžu byť Vaše údaje v rozsahu nevyhnutnom pre vykonanie odborného vyšetrenia, stanovenia diagnózy a navrhnutia liečebného postupu sprístupnené spolupracujúcemu odbornému lekárovi, ktorý je sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov. Identifikačné údaje daného odborného lekára budú pacientovi oznámené po prvom RTG vyšetrení, ktoré bude vyžadovať konzultáciu odborníka a to podľa oblasti vyšetrenia a podľa odborného zamerania daného lekára (napr. pneumológ, ortopéd, neurológ a pod.).

So všetkými sprostredkovateľmi máme riadne uzavreté zmluvy, na základe ktorých sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov. Dbáme na to, aby títo sprostredkovatelia zabezpečili primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.

 Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na nasledovné účely:

(i) objednanie pacientov; spracúvanie je nevyhnutné na účel objednania pacienta na vyšetrenie a následne umožnenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, t.j. spracúvanie je nevyhnutné na účel predzmluvných vzťahov. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je v tomto prípade nutnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné objednať sa na vyšetrenie.

Je ďalej v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať hlasové záznamy účastníkov hovorov zaznamenaných v odkazovej službe v rámci telefónnych liniek určených na objednávanie sa na vyšetrenie za účelom ich spätného kontaktovania. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t.j. spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

(ii) poskytovanie zdravotnej starostlivosti; spracúvanie je nevyhnutné na účel preventívneho pracovného lekárstva, poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia a § 16 písmeno b) a h) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, t.j. spracúvanie je nevyhnutné na účel preventívneho pracovného lekárstva, poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a plnenia zákonných povinností vyplývajúcich najmä zo zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ďalej tiež zákona NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom systéme. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je v tomto prípade nutnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné služby poskytnúť.

(iii) vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov; najmä správa a fakturácia ceny za dodávku produktov (podľa Zmluvy), spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. splnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich nám zo zákona, a to najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

(iv) evidencia pošty a správa registratúry; evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v našich interných systémoch. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia, t. j. splnenie zákonnej povinnosti dodávateľa podľa osobitných predpisov a verejný záujem, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(v) uplatňovanie práv dotknutých osôb; je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa zabezpečiť riadne vybavenie žiadostí, ktorými si uplatňujú svoje práva dotknuté osoby v súlade s nariadením.

(vi) ochrana a bezpečnosť informácií v sieti; riadenie a správa informačných a komunikačných technológií a poskytovanie súvisiacich služieb a prostriedkov za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti je našim oprávneným záujmom. Ochrana a bezpečnosť informácií, efektívne riadenie bezpečnostných rizík, schopnosť prispieť k spoľahlivému a primeranému objasneniu vzniknutých bezpečnostno-relevantných udalostí, doriešeniu ich následkov a zabráneniu ich pokračovaniu, schopnosť predchádzať vzniku bezpečnostno-relevantných udalostí je súčasne našou povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť a zabezpečiť ochranu aktív. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia).

 Doby uchovávania osobných údajov

Osobné údaje našich klientov týkajúce sa zdravia budeme uchovávať v zmysle § 22 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti po dobu 20 rokov po smrti dotknutej osoby, ostatnú dokumentáciu, 20 rokov od poskytnutia poslednej zdravotnej starostlivosti a v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Po uplynutí zákonnej lehoty sú údaje určené na likvidáciu a skartáciu.

Zvukové záznamy účastníkov hovorov zaznamenaných v odkazovej službe v rámci telefónnych liniek určených na objednávanie sú vymazané po kontaktovaní/automatický po 30 dní.

Osobné údaje našich obchodných partnerov v rámci zmluvných vzťahov budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov ich spracúvania, najdlhšie však po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade, ak budeme voči Vám uplatňovať právne nároky a viesť súdne alebo správne konanie alebo ak budete právne nároky uplatňovať Vy voči nám a viesť voči nám súdne alebo správne konanie, osobné údaje budú spracúvané na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov až do právoplatného skončenia takéhoto konania. Po ukončení zmluvného vzťahu, resp. po právoplatnom skončení konania podľa predchádzajúcej vety, budú Vaše osobné údaje už iba uchovávané (archivované), a to po dobu 10 rokov od skončenia zmluvy, pretože povinnosť uchovávať zmluvu a účtovné a daňové doklady súvisiace so zmluvou, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje nám vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona o účtovníctve. Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom uplynula platnosť zmluvy. Po uplynutí tejto doby budú údaje vymazané resp. znehodnotené / skartované.

Vaše osobné údaje spracúvané na účel riadneho vybavenia práv dotknutých osôb, môžu byť v prípade, že si právo dotknutej osoby uplatníte, spracúvané po dobu 5 rokov.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Vaše osobné údaje budeme spracúvať len po dobu platnosti súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený.

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nie sú prenášané medzinárodnej organizácii a nie sú ani predmetom prenosu do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Odvolanie súhlasu

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený.

Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Ochrana súkromia na našich webových stránkach

Údaje, ktoré ste poskytli dobrovoľne

Na našich webových stránkach môžete na určitý účel dobrovoľne poskytnúť určité informácie, napr. akékoľvek informácie zadané pri vyjadrení záujmu o kontaktovanie. Takéto údaje môžu obsahovať osobné kontaktné informácie, ako je meno, telefónne číslo, e-mail adresa a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete.

Tieto zhromaždené údaje používame na to, aby sme vás kontaktovali, ak je to potrebné na zodpovedanie Vašich otázok.

Súbory cookie, údaje o použití a podobné nástroje

Pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme prostredníctvom automatizovaných prostriedkov určité informácie ako sú súbory cookie, pixelové značky, nástroje na analýzu prehliadača atď. Ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookie, údajov o používaní a podobných nástrojov, ktoré používame, nájdete v informáciách o cookies: https://medirad.sk/nastavenia-suborov-cookie.

Prepojené stránky

Z našich webových stránok môžeme poskytovať odkazy na webové stránky tretích strán („prepojené stránky“). Prepojené stránky nemusia byť nami nevyhnutne kontrolované alebo skúmané. Každá prepojená stránka má svoje vlastné podmienky používania a informácie o ochrane osobných údajov. Nie sme zodpovední za zásady a postupy akýchkoľvek prepojených stránok a ďalšie odkazy v nich obsiahnuté, preto vyzývame používateľov, aby si prečítali podmienky a oznámenia týchto prepojených webov pred ich použitím.

Deti

Naše webové stránky nie sú zamerané na deti a nepoužívame ich na to, aby sme ich vedome vyžadovali osobné informácie z detí alebo ich uvádzanie na trh deťom. Ak sa dozvieme, že dieťa poskytlo osobné prostredníctvom jednej z našich webových stránok, odstránime tieto informácie z našich systémov.

Vaše ďalšie práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte okrem vyššie uvedených práv najmä nasledovné práva:

(i) právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 nariadenia); máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj právo na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia.

Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

(ii) právo na opravu osobných údajov (čl. 16 nariadenia); prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za pravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

(iii) právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“) (čl. 17 nariadenia), a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, na základe ktorého vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov (napríklad Zmluva (alebo iné zmluvy), ktorú máme s Vami uzavretú), ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s nariadením a zákonom.

Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia), v zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme, avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov, namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením a zákonom a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako dodávateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich vy, napríklad v prebiehajúcom súdnom konaní,

(v) právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia), to znamená právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na vymazanie osobných údajov dodávateľom.

Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe Zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

(vi) právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 nariadenia), ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu našich služieb a produktov, vrátane profilovania pri takomto spracúvaní. V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu našich služieb a produktov, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.

(vii) právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania ak by takéto automatizované rozhodovanie a profilovanie malo vo vzťahu k Vám právne účinky alebo Vás významne ovplyvňovalo (čl. 22 nariadenia); ako sme však uviedli, pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu,

(viii) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 nariadenia); ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením resp. zákonom, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov SR https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. sťažnosť (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona).

Vaše práva môžete uplatniť osobne alebo zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu sídla našej spoločnosti alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu: info@test.medirad.sk. Všetky Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Úpravy nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo tieto informácie o ochrane osobných údajov kedykoľvek zmeniť, upraviť a aktualizovať. Prosím pravidelne kontrolujte, či ste sa oboznámili s našim najaktuálnejším oznámením.